Navigácia

Projekty

Nadpis

Vzdelanie - predpoklad zmeny

Beneficiary state: Slovakia

Priority sector: Local and Regional Initiatives to Reduce National Inequalities and to Promote Social Inclusion

Programme number: SK04

Project title: Vzdelanie – predpoklad zmeny

Summary:

Cieľom projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskej národnostnej menšiny v oblasti spišského regiónu iniciatívami posilňujúcimi antidiskriminačné opatrenia pre skupiny ohrozené sociálnym a ekonomickým vylúčením.

Prešovský kraj patrí medzi regióny Slovenska s najnižšou životnou úrovňou a najvyššou mierou nezamestnanosti. Okres Kežmarok a mesto Kežmarok, kde sídli škola, obsadzuje početnosťou príslušníkov rómskej menšiny v rámci Slovenska prvé miesto. V evidencii nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných tvoria väčšinu rómski občania s nízkym stupňom vzdelania alebo bez neho. Aj keď v meste je viacero stredných škôl, ani jedna z nich neponúka Rómom vzdelávanie v materinskom jazyku a len v ojedinelých prípadoch umožňujú tieto školy  rómskym žiakom vzdelávať sa v maturitných odboroch. Stupne vzdelania a kvalita vzdelávania sú rozhodnujúcimi dôvodmi prečo zriaďovateľ Súkromného gymnázia otvoril v Kežmarku školu a dal šancu rómskym záujemcom získať také vzdelanie, ktoré im otvorí cestu na vysoké školy a tým aj takú kvalifikáciu, aby mali šancu uspieť na trhu práce.

Konkrétnym výstupom projektu bude: cvičebnica rómskeho jazyka a cvičebnica rómskych reálií. Aj keď na Slovensku sa realizoval národný projekt, výsledkom ktorého boli vypracované kurikula pre rómsky jazyk a rómske reálie pre základné a stredné školy, k zavedeniu týchto predmetov do školských vzdelávacích programov nedošlo aj kvôli faktu, že učebnice a ďalšie školské pomôcky, ktoré boli výstupom národného projektu sa do škôl nedostali. Preto aj naša škola v rámci projektu Vzdelanie – predpoklad zmeny bude pracovať na tvorbe cvičebníc jazyka a reálií a tým vytvorí lepšie možnosti  pre štúdium rómskeho jazyka a reálii nielen na vlastnej škole, ale aj na iných školách, kde stále chýba študijný materiál.

Počas trvania projektu učitelia spolu so žiakmi pripravia najmenej 8 kultúrno-spoločenských akcií v sídle školy a v obciach, odkiaľ pochádzajú študenti, na ktorých sa stretnú s miestnymi autoritami  obce, cirkvi, školy, aktivistami, aby spoločne hľadali priestor na aktívnu spoluprácu a znižovali tým interetnické napätie, ktoré ovplyvňuje kvalitu života obidvoch strán.

Realizácia projektu Vzdelanie-predpoklad zmeny  aspoň symbolicky pomáha žiakom školy, ktorých rodiny žijú dlhodobo v stave hmotnej núdze, prekonávať najvážnejšie existenčné obavy a bonusom je fakt, že sa môžu spoločne angažovať vo veciach identity a etnicity. Skúsenosti z minulých rokov hovoria, že študenti, ktorí sa vyrovnali so svojou etnicitou, prekonali syndróm spoločenskej menejcennosti a nakoniec pochopili, že identita prináša aj pozitívne vnímanie sveta a že je to hodnota, ktorá ich splnomocňuje rovnocenne a partnerskyj sa podieľať na budovaní pozitívnej interetnickej atmosféry a celkovej kvality života ľudí v slovenskej spoločnosti.

 

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium
    Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
  • 0948101837
    052 4522705

Fotogaléria