Navigácia

Projekty

Vpád Árijcov do Indie

Okolo 1500 p.n.l. – vpád indoeurópskych kočovných pastierov Árijcov do Indie.

Prví nájazdníci, Árijci, ktorí prišli do Indie z náhornej plošiny Iránu, prenikli do zeme zo severozápadu a usadili sa spočiatku v Pandžábe. Boli to práve oni, ktorí majú na svedomí okolo roku 1500 p.n.l. zánik miest v údolí Indu, ktoré boli dôkazom vyspelej civilizácie 3. a 2. tisícročia p.n.l. Zdá sa, že prenikli podľa toku Indus až k jeho ústiu, ktoré bolo vtedy položené severnejšie než dnes a usadili sa v oblasti medzi riekami Indus a Ganga a pomaly postupovali na východ podľa úrodného údolia Gangy. Táto invázia mala pre Indiu skutočne nesmierny význam, pretože so sebou priniesla sanskrt, védske náboženstvo a tiež základné prvky indickej kultúry.

Miklosich aj Pott umiestnili pravlasť Rómov do Pandžábu na severe Pakistanu a Indie, keďže cez toto územie smerom do Perzie a Byzancie určite prechádzali. Anglický lingvista V. Turner vyslovil hypotézu, podľa ktorej žili Rómovia pôvodne v Radžastane v strednej Indii pri západných hraniciach s Pakistanom, odkiaľ sa rozptyľovali do ostatných oblastí.

Na základe objavenia textu arabského kronikára Al Ubdiho (žil v rokoch 961 – 1040), ktorý zaznamenal ako v zime roku 1017 a 1018 napadol sultán Mahmud z mesta Ghazni neďaleko Kábulu (dnes Afganistan) isté mestečko medzi Benaresom a Dillí. To mesto sa volalo Kannaudž. Všetko jeho obyvateľstvo zajal a predal do otroctva do Chorasanu a Iránu. Podľa Marcela Courthiada išlo o Prarómov, ktorí neskôr ušli do Byzancie.

Marcel Courthiade charakterizuje mesto Kannaudž ako intelektuálne a duchovné centrum severnej Indie. Na podporu svojej teórie, že všetci Rómovia pochádzali z tohto mesta, argumentuje absenciou roľníckej práce, celistvosťou rómskeho jazyka a názvom mesta, ktoré v preklade znamená Kali, a to je bohyňa uctievaná Rómami. V Kannaudži vraj žilo veľa Drombov, umelcov, hudobníkov, od ktorých odvodzuje pôvod názvu Rómov.

Na základe tézy, že dialekty rómčiny nemajú spoločný východiskový základ, prišli lingvisti Venceľová a Čerenkov k záveru, že Rómovia už ani v Indii nepochádzali z jedného spoločného kmeňa a neboli ani príslušníkmi jednej kasty.

Podľa ďalších bádateľov predkovia Rómov patrili ku kočovnej skupine Gadulia Lohar z Rádžastanu a Gundžarátu, prípadne Bandžárov, pôvodne tiež kočovníkom.

Najnovšie bádanie preukazuje, že Rómovia patrili k pôvodnému drávidskému obyvateľstvu Indie. Svedčia o tom bežné sanskritské slová. Zistenie pôvodu Rómov a lokalizácia ich pravlasti by mali pomôcť odvodiť ďalšie otázky ich najstaršej histórie – príčiny územného rozptylu a počiatky exodu z indického kontinentu.

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium
    Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
  • 0948101837
    052 4522705

Fotogaléria