Navigácia

O škole

Nová podstrana

Dňa 16.4. 2003 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo do siete škôl a školských zariadení Súkromné Gymnázium, Galaktická ul.č.9 v Košiciach so študijným odborom 7902 5. Zámerom  zriaďovateľa gymnázia, ktorým je  Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj, bolo poskytnúť  predovšetkým úspešným rómskym žiakom primerané možnosti na získanie kvalitného stredoškolského vzdelania  a dať im šancu uchádzať sa o vysokoškolské štúdium na našich i zahraničných univerzitách a vysokých školách. Predpokladom zaradenia gymnázia do siete bola iniciatíva Štátneho pedagogického ústavu, ako odborného garanta projektu, ktorý v náväznosti na ciele gymnázia vypracoval podmieňujúce  projekty:

 

1.Experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula rómskeho jazyka a literatúry v základných a stredných školách, ktorý v súlade so Smernicami Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky z 22. novembra 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem i obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl, Čl. 1, písmeno 2 a Článok 3 Zabezpečenie overovania, písmeno 2, 3 schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. 4. 2003 pod číslom 1999/2003 – 44 ako projekt experimentálneho overovania v základných a stredných školách.

 

2. Experimentálna verifikácia efektívnosti kurikula predmetu rómske reálie, ktorý v súlade so Smernicami Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky z 22. novembra 1993 na pokusné overovanie organizácie, foriem i obsahu výchovy a vzdelávania a spôsobu riadenia škôl, Čl. 1, písmeno 2 a Článok 3 Zabezpečenie overovania, písmeno 2, 3 schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. 6. 2004 pod číslom CD-2004-5211/18824-3:097 ako projekt experimentálneho overovania v základných a stredných školách

 

V apríli 2005 škola vstúpila do realizácie národného projektu Zvýšenie kvalifikačného potenciálu príslušníkov rómskej komunity zavedením nového študijného zamerania „ROMISTIKA“ do systému vzdelávania stredných škôl a stala sa v tomto projekte sa stala pilotnou školou.  V septembri 2005 začala škola realizovať ďalší projekt Vzdelanie – predpoklad zmeny zameraný na zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov. Obidva projekty sú financované z ESF a štátneho rozpočtu.

 

Na žiadosť Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj Ministerstvo školstva SR Rozhodnutím číslo CD-2004-10909/21809-1:096 zo dňa 25.10.2004 zaradilo študijný odbor 7902 5 00s osemročným štúdiom  na Súkromnom gymnáziu, Galaktická 9, 040 00 Košice s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2005.

V školskom roku 2005/2006 sa aj tento nový odbor zapojil do realizácie projektov.

 

Realizátori projektu:

Gestor projektu:

Štátny pedagogický ústav Bratislava

 

Odborná časť experimentu:

jazyková a literárna zložka kurikula

Oddelenie romistiky, Katedra indológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

Meranie experimentu

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

 

Ciele experimentu:

1.      Vytvoriť systémové, legislatívne, materiálno-technické, finančné a personálne podmienky pre zavedenie vyučovania rómskeho jazyka na základných a stredných školách ako jazyka materinského aj cudzieho – od roku 2003.

2.      Začať experimentálne overovanie učebných osnov rómskeho jazyka

·        pre štvorročné gymnáziá na súkromnom gymnáziu v Košiciach (iniciatíva nadácie Dobrá rómska víla Kesaj) a na Strednej umeleckej škole v Košiciach od 1. septembra 2003,

·        pre osemročné gymnáziá na Gymnáziu M. Gándiho vo Zvolene (iniciatíva občianskeho združenia KARI Banská Bystrica) a na Strednom odbornom učilišti v Bratislave (iniciatíva Združenia živnostníkov Bratislava) od 1. septembra 2004.

3.      Vytvoriť materiálne a finančné podmienky na tvorbu didaktických materiálov a učebných textov pre žiakov a metodických materiálov pre učiteľov počas experimentálneho overovania učebných osnov.

4.      Riešiť problém pedagogickej spôsobilosti učiteľov na vyučovanie rómskeho jazyka na základných a stredných školách prostredníctvom akreditačných skúšok.

5.      Zabezpečiť vydávanie odborných publikácií k vyučovaniu rómskeho jazyka.

6.      V rámci Programu PHARE 2000 realizovať overovanie komunikácie v rómskom jazyku v materských školách a na 1. stupni základných škôl v roku 2003.

7.      Riešiť prípravu učiteľov rómskeho jazyka pre základné s stredné školy

·        prostredníctvom začlenenia problematiky do realizácie projektu štátnej objednávky na roky 2002 – 2005 „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa“,

·        vytvorením podmienok na otvorenie štúdia rómskeho jazyka na pedagogických a filozofických fakultách vysokých škôl.

8.      Začleniť problematiku vzdelávania v rómskom jazyku do projektu PHARE 2001, resp. do ďalších projektov EÚ a na riešenie problematiky využiť aj prístupové fondy EÚ

9.      Na Prešovskej univerzite zriadiť katedru rómskeho jazyka a literatúry

10. Riešiť problematiku vzdelávania olašských Rómov v ich materinskom jazyku

 

 

Dĺžka experimentu.

Overovanie bude prebiehať v rokoch 2003 – 2011.

Experiment predpokladá overenie obsahu každého ročníka počas dvoch rokov. V roku 2008 budú známe výsledky overovania UO pre štvorročné gymnáziá. Súčasne s tým budú overené aj osnovy pre 5. – 8. ročník osemročných gymnázií, kde sa predpokladá, že budú rovnaké ako pre štvorročné gymnáziá.

Overovanie učebných osnov pre 1. a 2. stupeň základnej školy a prvé štyri roky osemročných gymnázií začal v roku 2004. Princíp dvojročného overovania každého ročníka bude dodržaný aj v tomto prípade. V tomto kontexte overovanie UO pre prvé 1.- 4. ročník osemročných gymnázií a pre 6. – 9. základných škôl bude ukončené v roku 2009.

UP a UO pre 5. ročník základnej školy budú môcť byť overené v roku 2010


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium
    Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
  • 0948101837
    052 4522705

Fotogaléria