Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk AJ
Biológia B
Dejepis D
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia Ch
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Matematika M
Náboženská výchova NV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NJ
Rómske reálie RE
Rómsky jazyk RoJ
Rómsky jazyk a literatúra RJ
Ruský jazyk RJ
Seminár z dejepisu SD
Seminár z geografie SG
Seminár z ruského jazyka SRUJ
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná výchova TV
Triednická hodina THF

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné gymnázium
    Slavkovská 19C, 060 01 Kežmarok
  • 0948101837
    052 4522705

Fotogaléria